BANNER
 Home


 

Важни дати

Краен срок за представяне на резюмето
Краен срок за представяне на доклада 01. 08. 2017
Краен срок за представяне на регистрационна форма с платена такса за правоучастие, за реклама, за участие в изложбата
31. 08. 2017


Място


 


Хотел "Сириус Бийч"

ПОКАНА

   

От името на Организационния комитет на V Международна научно-техническа конференция “Геология и въглеводороден потенциал на  Балканско - Черноморския регион” най-сърдечно каня учени, проучватели и специалисти, ръководители и бизнесмени да участват във форума.

В световен план най-големи инвестиции в минерално-суровинния отрасъл се влагат за търсене, откриване, проучване и добив на нефт и газ. В Балканско - Черноморския регион през последните години се реализират мащабни проекти от чуждестранни и национални фирми, в резултат на които бяха открити нови нефтени и газови находища. Получен е значителен обем нов фактологичен материал, който се нуждае от анализ, осмисляне и интерпретация за доизясняване на дълбочинния строеж и въглеводородния потенциал на региона. Все по-актуален за България става проблемът за диверсификация на източниците и доставките на природен газ, както и за използуването на неконвеционалните ресурси.

Участниците в конференцията ще имат възможност да се запознаят с новите резултати и идеи за: геологията и нефтогазоносната перспективност на региона; нетрадиционните въглеводородни източници; съвременните методи и технологии при търсене, проучване, добив и съхранение на нефт и газ; морската нефтогазова индустрия, екология и мониторинг. Ще се проведе дискусия по изнесените доклади, ще се установят лични и делови контакти и ще бъде обменен научен и практически опит по разглежданите въпроси.

Уверен съм, че ще имате възможност да се насладите на прелестите на Варненското крайбрежие – перлата на българското Черноморие.

 

                                               

проф. д-р Цоло Вутов

Председател на НТС по МДГМ

  
ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР
Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия


със съдействието на
Министерство на енергетиката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката
СЪОРГАНИЗАТОРИ
Федерация на научно-техническите съюзи в България
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Геологически институт на БАН
Институт по океонология на БАН
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – Варна
Българско геологическо дружество
Дружество на геофизиците в България
ПАРТНЬОРИ
Българска асоциация "Природен газ"
Български Енергиен и Минен форум
Българска минно-геоложка камара (БМГК)
Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
"Булгаргаз" АД
"Булгартрансгаз" ЕАД
"Дайрект Петролеум България" ЕООД
Консорциум блок "Хан Аспарух" (Тотал, ОМВ, Репсол)
"Овергаз Инк." АД
"Петрокелтик" ООД
"Проучване и добив на нефт и газ" АД
"Рексимсеиз" ООД
"Русгеоком " ЕАД
"Шел България" ЕАД


с медийното партньорство на
сп. „Минно дело и геология”
сп. „Геология и минерални ресурси”
в-к „Рудничар”All rights reserved. All pages Copyright © www.oilgasconf-mdgm.org Webmaster